Ýerleşýän ýeri :
Aşgabat şäheri
Telekeçi :
Pirliýew Nurýagdy
Email :
info@dokunderman.com
Telefon belgimiz :
99363041036

Biz barada

Biz barada

Hormatly Arkadag Prezidentimiz Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW halkymyzyň bolelin eşretli durmuşda ýaşamagy üçin hemme pudaklar bilen birlikde oba hojalyk pudagyny ösdürmegi hiç wagyt ünsden düşürmeýär. Ýer bölekleriniň uzakmöhletleýin (99 ýyl) döwletnamaly ulanmaga berilmegi, ýeňillikli karz serişdeleriň we oba hojalyk tehnikalarynyň berilmegi muny aýdyň görkezýär. Şu nukdaýnazardan oba hojalyk pudagynda çykyş edýän telekeçileriň alyp barýan işlerinden ylymyň gazanan tejribelerini ulanmaklary wajyp mesele bolup durýar. Telekeçi Pirliýew Nurýagdy açyk meýdanda we ýyladyşhanalarda gök bakja ekinlerini we miweli baglary ýetişdirmak üçin ulanylýan dökün we derman bilen üpjin etmekde, şeýlede miweli baglary ýetişdirmek, pudag, ideg etmek, mör-möjeklerden goramak we öňüni almak üçin geçirmeli çäreler, olardan bol hasyl almak üçin öz tejribelerini paýlaşýan we bu ugurda gerekli maslagatlary bilen tananýan telekeçidir.